„Zadowolony pacjent jest gwarancją rozwoju naszego zakładu”

Jesteśmy po to, by pacjent był przekonany, że swoje życie i zdrowie powierzył wykwalifikowanemu zespołowi ludzi kierujących się w swoich działaniach dbałością o jego bezpieczeństwo, potrzeby zdrowia psychicznego i fizycznego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS powstał w grudniu 2000 roku w Braniewie z inicjatywy Jadwigi Wójcik-Kruk. Na początku swej działalności świadczył usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ale już w roku 2003 poszerzył działalność świadczonych usług o zakres z psychiatrii i uzależnień. W 2005 roku rozpoczął swoją działalność Oddział Dzienny Terapii Uzależnień, jako pierwsza tego typu placówka służby zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim. Zakład stale się rozwijał i dlatego też w 2004 roku uruchomił nową usługę tj. Domową Pielęgniarską Opiekę Długoterminową w Ostródzie, a w 2009 roku w Kajkowie k/Ostródy rozpoczęło pracę Centrum Psychiatryczno-Odwykowe z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Terapii Uzależnień i Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnień. W 2011 roku uruchomiono Poradnię Zdrowia Psychicznego w Morągu, w 2013 roku Poradnię Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny Psychiatryczny w Ostródzie, a w czerwcu 2014 roku w Braniewie rozpoczęło działalność Centrum Badań Psychologicznych PULS z Pracownią Psychotechniczną do badań kierowców, operatorów maszyn budowlanych czy też operatorów wózków widłowych.

Większość obiektów, w których prowadzimy działalność jest własnością zakładu tj. pierwsza inwestycja w zakup nieruchomości miała miejsce w Braniewie w 2005 roku, druga w Kajkowie k/Ostródy w 2009 roku, a następnie w 2011 roku w Ostródzie. Malowniczo położony obiekt w Kajkowie w latach 2010/2011został rozbudowany i doposażony przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Stały i sukcesywny rozwój zakładu, a także dbałość o ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, zadowolenie naszych pacjentów oraz dbałość o środowisko naturalne, spowodowały, że postanowiliśmy przystąpić do procesu certyfikacji w dwóch zakresach, tj.: do Certyfikatu Systemu Zrządzania Jakością EN ISO 9001:2008 oraz do Certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego EN ISO 14001:2004. Po wcześniejszym przygotowaniu Naszego Zakładu do wymogów obu norm, wystąpiliśmy do niezależnej jednostki certyfikującej – DEKRA Certification w Polsce, której centrala mieści się we Wrocławiu, o przeprowadzenie auditu certyfikującego. Po pozytywnej ocenie DEKRA Certification w Polsce w październiku 2014 roku uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Zrządzania Jakością EN ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego EN ISO 14001:2004. Posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością pozwoliło naszemu zakładowi na podniesienie prestiżu firmy, usprawnienie systemów jej zarządzania, lepszy przepływ informacji oraz zapewnienie dobrej obsługi klientów. Natomiast posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego jednoznacznie wykazuje jaką wagę nasz zakład przywiązuje w ramach swojej działalności do ochrony środowiska, a tym samym ukazanie go jako odpowiedzialnego społecznie i świadomego swoich wpływów na środowisko naturalne i prowadzącego swoją działalność z ich uwzględnieniem.

Podążając wytyczonym szlakiem, następnym wyznaczonym zadaniem było znalezienie obiektu, który pozwoliłby na przeniesienie głównej siedziby zakładu przy Placu Grunwaldu 18 w Braniewie. Obecny zakres usług, jakie są świadczone w tej jednostce, spowodowały, że zrobiło się ciasno. Brak przestronnej poczekalni dla pacjentów, ograniczona ilość gabinetów lekarskich i terapeutycznych, utrudnia pracę i jest mało komfortowa dla naszych pacjentów. Poszukiwania odpowiedniej lokalizacji trwały już od dłuższego czasu i w końcu we wrześniu 2014 roku udało się znaleźć odpowiedni obiekt. Po trudnych negocjacjach z poprzednim właścicielem obiektu, udało się wypracować kompromis i w listopadzie 2014 roku doszło do podpisania aktu notarialnego i zakupu historycznego budynku wolnostojącego w Braniewie przy ul. Portowej 16 z przeznaczeniem na nową siedzibę zakładu. Zakupiony budynek jest ponad dwukrotnie większy od obecnego, a ponadto znajduje się na dużej ogrodzonej działce w samym centrum miasta. W budynku tym poprzednio znajdowały swoją siedzibę różne banki, dlatego też budynek ten wymaga remontu i adaptacji do potrzeb zakładu opieki zdrowotnej. Do końca 2015 roku ma być przeprowadzony remont budynku wraz z przystosowaniem, m. in. wynikła konieczność dobudowania klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Mamy nadzieję, że nowy obiekt spełni pokładane w nim nadzieje i pozwoli na znaczną poprawę jakości świadczonych usług, a okalający budynek ogród pozwoli naszym pacjentom na szybszy i trwały powrót do zdrowia. (foto: bank rzeszy)
 

W ramach działalności Poradni i Oddziałów Uzależnień pomoc znajdą osoby uzależnione od alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, jak także osoby im najbliższe (współuzależnieni, DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików), a także osoby doznające przemocy domowej, jak i osoby stosujące tą przemoc.

Natomiast świadczenia Poradni i Oddziału Psychiatrycznego adresowane są do osób dorosłych z zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), z zaburzeniami lękowymi, problemami adaptacyjnymi i osobowościowymi, problemami związanymi z kryzysami życiowymi (rozwód, utrata bliskiej osoby, długotrwały brak pracy i in.)
Celem terapii stosowanej w naszych ośrodkach jest wprowadzanie trwałych, pozytywnych zmian w życiu osobistym, zawodowym i społecznym naszego pacjenta/klienta a dotyczących zachowania, emocji, przejawów fizjologicznych oraz sposobów myślenia.
Relacja terapeuty z pacjentem/klientem opiera się na współpracy. Przy użyciu różnych metod i technik terapeutycznych poszukuje się lepszych niż dotychczas sposobów rozwiązania obecnego problemu lub osiągania wyznaczonych celów.

Zespół terapeutyczny w naszym zakładzie tworzą profesjonaliści, którzy posiadają kwalifikacje potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii i in.

Działalność naszych ośrodków i usług terapeutycznych cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców nie tylko powiatu braniewskiego, czy ostródzkiego, ale także z innych rejonów kraju, a nawet z zagranicy.

Współpracujemy z Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, szczególnie z ich pracownikami socjalnymi, jak również z Komisjami ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Należy podkreślić naszą ścisłą współpracę z Sądami Rejonowymi w Braniewie i Ostródzie, a szczególnie z Zespołami Kuratorów Zawodowych i Społecznych.

We wrześniu 2010 roku w Kajkowie zorganizowaliśmy konferencję o zasięgu ogólnopolskim na temat: Alkohol, Rodzina, Przemoc – postępy w diagnostyce i leczeniu, w której uczestniczyło ponad 100 osób.

Największym naszym sukcesem są jednak nasi zadowoleni pacjenci i ich rodziny, którzy są najbardziej skuteczną reklamą NZOZ PULS.